تبلیغات
خلوتگاه عاشقانه - اصــلــا همـــه را پــاکـــ کــــردی....

اصــلــا همـــه را پــاکـــ کــــردی....


نـــامــم را پــاکـــ کـــردی
       یـــادم را چـــه مــیــکــنــی ؟

یـــادم را پــاک کـــردی
       ایـــن هــمـــه عــلـــاقــه را چـــه مــیــکــنـــی؟

اصــلــا همـــه را پــاکـــ کــــردی
       هـــر ان چــــه از مـــن داری . . .

از مــن کــه چــیــزی کــم نــمــیــشــود
       فــقــط بــگو بــا وجــدانـــت چــه مــیــکــنــی؟

نــکــنـــد آن را هـــم پــاک کـــردی؟
       نـــه شــدنــی نـیــســت . . .

نــمــیــتـــوانــی آنچــه کــه نــداشــتــی را پــاک کــنــی


[ پنجشنبه 15 مرداد 1394 ] [ 06:00 ب.ظ ] [ روشا ]